Privacy Notice

Magnits integritetspolicy

(Uppdaterad den 2 februari 2023)

Magnit har åtagit sig att skydda våra användares integritet. Vi vill ge dig en trygg och säker användarupplevelse.  Vi strävar efter att se till att de personuppgifter som lämnas till oss förblir privata och endast används för de ändamål som anges häri.  Nedan beskrivs Integritetsmeddelandet ("Integritetsmeddelande" eller "Meddelande") för Magnits webbplatser magnitglobal.com (och relaterade landsdomäntillägg till magnitglobal.com) och rightsourcingusa.com.

Integritetspolicy

Magnit tillämpar följande riktlinjer: 

 •  Vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter endast för våra professionella affärsändamål.  Vi begränsar de personuppgifter som vi samlar in till de som vi anser vara lämpliga och nödvändiga för hantering av användarnas behov, tillhandahålla våra tjänster och följa gällande lagar.
 • Vi strävar efter att hålla användarnas personuppgifter korrekta.
 • Våra medarbetare är skyldiga att skydda personuppgifter i våra system.  Vi har interna riktlinjer och program som är utformade för att skydda personuppgifter. 
 • Vi begränsar intern och extern utlämning av personuppgifter.
 • Vi delar inte personuppgifter med någon tredje part, förutom i enlighet med vad som anges nedan.

Kategorier av insamlad och behandlad information

Magnit kan samla in personlig information när du besöker våra webbplatser, kontaktar oss via webben eller telefon, eller begär information om Magnits tjänster för hantering av tillfällig arbetskraft. När du besöker våra webbplatser kan Magnit samla in personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter (vilka kan inkludera arbetsplats) samt uppgifter om användning, registrering och deltagande genom din användning av Magnits webb- och onlineerbjudanden.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Användarnas personuppgifter samlas in och överförs för att ge användarna information om de typer av tjänster som Magnit erbjuder sina kunder.  På begäran kan vi till exempel ge användarna information om Magnit och dess tjänsteutbud så att användarna kan överväga om de kan vara intresserade av att använda våra tjänster. 

Så delar vi personuppgifter

Magnit kan lämna ut användarnas personuppgifter till följande parter av följande skäl för de ändamål som beskrivs i detta meddelande:

 • Till ett av våra närstående Magnit-företag.
 • Till tredjepartsentreprenörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. granskning och utveckling av våra affärssystem, förfaranden och infrastruktur (inklusive testning eller uppgradering av våra datorsystem).
 • Till statliga myndigheter eller personer som utsetts av en stat med ansvar för att utreda och lösa tvister eller klagomål.
 • I syfte att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bestämmelser eller kontrakt, eller för att svara på domstolsbeslut, administrativa eller rättsliga förfaranden, t.ex. stämning, myndighetsrevision eller husrannsakan.
 • Om så krävs för att skapa, utöva eller försvara sig mot framtida, horande eller faktiska rättsliga åtgärder (t.ex. med motparter och domstolen i en rättstvist).
 • När det är viktigt att skydda Magnit, dess klient, dina vitala intressen (t.ex. säkerhet och trygghet) eller andra personers intressen.
 • I samband med försäljning, överlåtelse eller annan övergång av hela eller delar av vår verksamhet (t.ex. till en potentiell köpare och dess juridiska/professionella rådgivare).
 • På annat sätt i enlighet med ditt samtycke.
 • Om det på annat sätt krävs eller är tillåtet enligt lag.

Magnit gör inte följande:

 • Använder de insamlade uppgifterna i någon form av automatiserat beslutsfattande.
 • Säljer dina personuppgifter till tredje parter. 
 • Samlar in eller behandlar personuppgifter om personer som är yngre än 16 år.

Säkerheten för dina personuppgifter

Magnit har åtagit sig att hålla din personliga information säker. Vi tillämpar en mängd olika säkerhetstekniker och förfaranden för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Vi lagrar till exempel din personliga information på datorservrar med begränsad åtkomst i säkra lokaler och krypterar vissa mycket konfidentiella eller känsliga personuppgifter när vi skickar dem.

Här lagrar och behandlar vi uppgifter

Magnit och dess kunder arbetar på global nivå vilket innebär att personuppgifter kan överföras till andra länder än de länder där de erhölls. Eftersom vi är baserade i USA flyttar vi regelbundet information som samlats in i andra länder till USA för behandling. Vi kommer att se till att överföringen av dina personuppgifter till ett annat land följer alla relevanta lagar och förordningar. 

Kakor

Vi placerar ibland små datafiler som kallas kakor på din enhet för att den här webbplatsen ska fungera korrekt. De flesta stora webbplatser gör detsamma.

Vad är kakor?

En kaka är en liten textfil som en webbplats sparar på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen. Kakor gör att webbplatsen kommer ihåg dina åtgärder och preferenser (t.ex. inloggning, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar) under en viss tid så att du inte behöver ange dem på nytt när du återvänder till webbplatsen eller surfar från en sida till en annan.

Hur använder vi kakor?

De kakor som kan användas på Magnits webbplatser omfattas av de kategorier som beskrivs nedan. Dessa beskrivningar kan hjälpa dig att avgöra om och hur du vill interagera med våra webbplatser och andra onlinetjänster.

STRIKT NÖDVÄNDIGA KAKOR

Dessa kakor är nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda vissa funktioner. En strikt nödvändig kaka är en typ av kaka som används av webbplatsen för att den ska fungera korrekt och utan vilken webbplatsen inte skulle fungera.

PRESTANDAKAKOR

Vi (eller tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning) kan placera våra prestandakakor på din enhet. Den information som samlas in med våra prestandakakor används av oss eller för vår räkning för att förbättra vår webbplatsupplevelse eller för andra statistikinsamlingsändamål. Prestandakakor används för att generera aggregerad, anonym information om hur du och andra användare använder webbplatsen och dess funktioner.

FUNKTIONALITETSKAKOR

Vi (eller tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning) kan placera våra funktionalitetskakor på din enhet. Information som samlas in med våra funktionalitetskakor delas inte med andra tredje parter. Våra funktionalitetskakor används för att komma ihåg de val du gör (t.ex. språkpreferenser, landspecifika inställningar eller andra online-inställningar) och för att tillhandahålla de personliga eller förbättrade funktioner som du väljer.

Så kontrollerar du kakor

Du kan kontrollera och/eller radera kakor hur du vill. Mer information finns på www.aboutcookies.org. Du kan radera alla kakor som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare så att de inte placeras. Men då kan du behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker en webbplats och vissa tjänster samt funktioner kanske inte kommer fungera.

Magnit spårar inte sina användare när de går över till tredje parts webbplatser och använder inte riktad reklam och svarar därför inte på Do Not Track-signaler.

Magnits webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser.  Magnit ansvarar inte för sekretesspolicyn eller innehållet på sådana andra webbplatser.  De sekretesspolicyer som gäller för sådana andra webbplatser kan skilja sig väsentligt från detta sekretessmeddelande och vi rekommenderar att användare läser dem innan de använder webbplatserna.  Magnit ansvarar inte för användning av dessa webbplatser.

För personer bosatta i Europeiska unionen, Storbritannien, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz 

Se Bilaga A nedan angående personuppgifter som tillhör personer i Europeiska unionen, Storbritannien, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. 

För invånare i Kalifornien 

Se Bilaga B nedan angående personuppgifter för personer som är bosatta i Kalifornien. 

Vår lagring av personuppgifter

Personuppgifter kommer att lagras i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt sparas så länge som krävs för att uppfylla de syften för vilka de samlades in.  Generellt sett innebär detta att dina personuppgifter kommer att bevaras i enlighet med vad som anges i vårt företagsschema för datalagring, kontrakt och tillämpliga tilläggsdokument.

Uppdateringar och ändringar av detta integritetsmeddelande

Vi kommer att uppdatera det här dokumentet om vår integritetspolicy ändras så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur den används och under vilka omständigheter den kan utlämnas. Magnit förbehåller sig rätten att ändra, komplettera och justera detta meddelande när som helst och utan förvarning. Detta meddelande träder i kraft från och med det datum som anges överst i detta dokument.  Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller relaterade frågor så kan du kontakta oss på privacy@magnitglobal.com.

Bilaga A:  För personer bosatta i Europeiska unionen, Storbritannien, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz 

När det gäller personuppgifter för personer i Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz har Magnit avtal med modellavtalsklausuler med kunder, bemanningsleverantörer, dotterbolag och andra som tjänar som mekanism för laglig överföring av personuppgifter från dessa regioner till andra länder, t.ex. USA. 

Regress, verkställighet och ansvar

a. Vår EU-representant kan kontaktas på privacy@magnitglobal.com eller:

Magnit
Marconibaan 1a,
3439 MR, Nieuwegein,
Nederländerna

b. Magnit har åtagit sig att samarbeta med EU:s och Storbritanniens dataskyddsmyndigheter ("DPA:er") när det gäller klagomål om personuppgifter.  Om en registrerad person inte får en snabb bekräftelse från oss på sitt klagomål eller om vi inte har behandlat klagomålet på ett tillfredsställande sätt så kan den registrerade personen kontakta EU:s eller Storbritanniens dataskyddsmyndighet (beroende på vad som är tillämpligt) för mer information eller för att lämna in ett klagomål.  EU:s och Storbritanniens dataskyddsmyndigheter tillhandahåller sina tjänster utan kostnad för de registrerade. En förteckning över de nationella dataskyddsmyndigheterna finns här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

c. Magnit har åtagit sig att samarbeta med den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionen.  Magnit har åtagit sig att samarbeta med och följa kommissionens råd när det gäller andra uppgifter än HR-uppgifter som tas emot från Schweiz.

d. Magnit har åtagit sig att samarbeta med EU:s och Storbritanniens dataskyddsmyndigheter och den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionen (FDPIC) samt att följa de råd som ges av dessa myndigheter avseende personaluppgifter som överförs från EU, Storbritannien och/eller Schweiz inom ramen för anställningsförhållandet.

Dina rättigheter som registrerad person

Registrerade personer i EU och Storbritannien kan ha vissa rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning och det lokala rättsliga genomförandet av den förordningen.  Detta omfattar rätten till följande:

● Lämna in en begäran om åtkomst till och få en kopia av dina personuppgifter.

● Begära rättelse (eller korrigering) av felaktiga personuppgifter.

● Begära radering (eller borttagning) av personuppgifter som inte längre behövs för att uppfylla de syften för vilka de inhämtades eller som Magnit eller dess klient inte behöver lagra för andra legitima syften.

● Begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

● Invända mot att dina personuppgifter behandlas.

● Begära att dina personuppgifter ska anpassas (överföras) till en annan organisation.

Dessa rättigheter kan tillämpas på olika sätt beroende på vilken typ av uppgifter det rör sig om och Magnits specifika rättsliga motivering för behandling av personuppgifter.

Kontakta privacy@magnitglobal.com om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter. Alla förfrågningar kommer att beaktas och besvaras i enlighet med relevanta dataskyddslagar. Var medveten om att vi kan be dig om detaljerade uppgifter för att verifiera din identitet och din rätt till åtkomst samt söka efter och ge dig de personuppgifter som vi har om dig. Vi kan ta ut en rimlig avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter under begränsade omständigheter och kommer i så fall meddelar dig om eventuella avgifter i förväg.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om vi är beroende av det för att behandla dina personuppgifter. Observera dock att lagligheten av behandlingen före återkallandet av ditt samtycke inte påverkas.

Registrerade personer i EU och Storbritannien kan även kontakta dataskyddsombudet på följande adress om de har frågor om hur vi hanterar personuppgifter:

Magnit
Marconibaan 1a,
3439 MR, Nieuwegein,
Nederländerna
E-post:  privacy@magnitglobal.com

Bilaga B:  För invånare i Kalifornien 

Huvuddelen av detta integritetsmeddelande innehåller information till invånare i Kalifornien vars personuppgifter behandlas i enlighet med California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA") och California Privacy Rights Act ("CPRA").  (I detta integritetsmeddelande har termen "personuppgifter" samma betydelse som termen "personlig information" som definieras i CCPA.)  Detta integritetsmeddelande:

● beskriver kategorierna och källorna till den personliga information som Magnit samlar in från dig (se "Kategorier av information som samlas in och behandlas") och

● beskriver de syften för vilka informationen samlas in (se "Därför behandlar vi personuppgifter" och "Så delar vi personuppgifter" ovan).

        Dina rättigheter som registrerad person

● Lämna in en begäran om åtkomst till och få en kopia av dina personuppgifter.

● Begära rättelse (eller korrigering) av felaktiga personuppgifter.

● Begära radering (eller borttagning) av personuppgifter som inte längre behövs för att uppfylla de syften för vilka de inhämtades eller som Magnit eller dess klient inte behöver lagra för andra legitima syften.

Kontakta oss om du har frågor om dina personuppgifter eller vårt program för efterlevnad av CCPA:

Magnit
2365 Iron Point Road, Ste. 270
Folsom, CA  95630
USA
E-post:  privacy@magnitglobal.com