Privacystatement Magnit

Per 15 november 2022

Onze visie op privacy

Magnit helpt organisaties bij het zoeken, vinden en selecteren van externe professionals, richt inhuurprocessen in en managet en beheert contracten. De externe professionals noemen wij ook wel ‘deskundigen’. Wij geloven in een transparante arbeidsmarkt. En wij geloven in een transparant privacy beleid. Voor ons is de privacy van onze deskundigen, onze eigen medewerkers, contactpersonen bij leveranciers en klanten, sollicitanten, door Magnit ingehuurde arbeidskrachten en andere relaties belangrijk. Binnen Magnit wegen we alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Wij leggen u in dit privacy statement uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Magnit is gevestigd in Nieuwegein aan de (3439 MR) Marconibaan 1A. Magnit en de aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder Magnit Global Netherlands B.V. en Magnit Global Netherlands Flex B.V. (hierna tezamen: Magnit) verwerken persoonsgegevens. Magnit is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Magnit heeft een functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming kan worden bereikt via het e-mailadres: DPO@magnitglobal.com.

Wat zijn persoonsgegevens en wanneer worden deze verwerkt?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Bent u een zzp-er of heeft u een eenmanszaak? Dan wordt u ook gezien als persoon en gaat het om gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren. U deelt al persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden, godsdienstige of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid of gegevens omtrent ras of etnische afkomst. In principe verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening en dit moet op basis van de wet, als dit gebeurt met uw toestemming of als u ons dat zelf vraagt.

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • deskundigen;
 • ons eigen personeel;
 • personen die verbonden zijn aan de leveranciers;
 • personen die verbonden zijn aan de klanten;
 • personen die interesse tonen in onze diensten;
 • personen die verbonden zijn aan een ander bedrijf of een andere organisatie waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft, bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons sluit of gebruik maakt van onze dienstverlening. We kunnen uw gegevens ook ontvangen van derden. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere partijen waar Magnit mee samenwerkt. Met onze leveranciers hebben wij afgesproken dat zij u bij het doorgeven van uw gegevens op dit privacy statement zullen wijzen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij persoonsgegevens?

Magnit kan haar werkzaamheden alleen goed uitvoeren als we u goed kennen. Daarom vragen we naar uw persoonsgegevens en verwerken we die ook. De onderneming van Magnit bestaat uit verschillende activiteiten. Hieronder zullen wij per activiteit toelichten welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel en op welke rechtsgrond.

Recruitment

Wij zoeken voor onze klanten geschikte deskundigen om tijdelijke werkzaamheden voor de klant uit te voeren. Deze deskundigen komen op verschillende manieren bij Magnit terecht. In de eerste plaats kan een deskundige zich zelf bij Magnit melden. Deze deskundige krijgt dan toegang tot een portal. In dit portal staan de opdrachten voor de klanten van Magnit opgenomen. In de tweede plaats kan een deskundige via een leverancier van Magnit bij ons worden aangedragen. Magnit verwerkt in deze beide situaties persoonsgegevens van deze deskundige. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor onze wervings- en selectiewerkzaamheden en om de inzetbaarheid van de deskundige te kunnen bepalen.

Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om contact met de deskundige op te kunnen nemen, te onderzoeken of de deskundige op een opdracht voor een klant kan worden ingezet, om met (de leverancier van) deze deskundige een overeenkomst van opdracht te kunnen sluiten, maar ook om een overeenkomst van opdracht met een klant te kunnen sluiten ter zake de inzetbaarheid van de deskundige. Deze verwerking is veelal noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de deskundige partij is, of om op verzoek van de deskundige voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst contact op te nemen. Daarnaast heeft Magnit een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van de deskundige, omdat zij daardoor de juiste deskundige kan selecteren voor de opdracht.

De persoonsgegevens die wij voor onze recruitment activiteiten van een deskundige verwerken, zijn bijvoorbeeld naam en adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae (cv), opleidingsgegevens (zoals het hoogst behaalde diploma) en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften. Indien u toegang wenst te verkrijgen tot ons portal, verwerken wij voorts uw IP-adres. Voor het vastleggen van dit IP-adres vragen wij uw toestemming.

Bij de wervings- en selectiewerkzaamheden kan Magnit in een aantal gevallen gebruikmaken van artificial intelligence. In de flexbranche wordt artificial intelligence steeds vaker ingezet om de beste match tussen een kandidaat en klant tot stand te brengen. Magnit kan artificial intelligence gebruiken om het selectieproces eerlijker en objectiever te maken en te bespoedigen. Magnit wil blijven innoveren en kan, door op zorgvuldige wijze gebruik te maken van artificial intelligence, nóg beter inspelen op de wensen en behoeften van haar klanten en kandidaten. Daarbij gaat Magnit zeer zorgvuldig om met de belangen van de betrokkenen.

De software waar Magnit in haar wervings- en selectieproces mee werkt, kan aan de hand van volledig geanonimiseerde historische gegevens voorspellen welke kandidaat het meest geschikt zal zijn voor een vacature. Deze software maakt gebruik van een vorm van profilering. De software is zodanig geprogrammeerd dat deze enkel de minimaal benodigde gegevens van kandidaten verwerkt. Magnit laat de uitkomsten van de software uit het oogpunt van zorgvuldigheid te allen tijde door haar recruiters toetsen en beoordelen, om extra te waarborgen dat deze uitkomsten rechtvaardig zijn. De software zal de werkzaamheden van de recruiters niet vervangen, maar ondersteunt hen juist in deze werkzaamheden. De emotionele intelligentie van een recruiter is en blijft bij Magnit onmisbaar in het selectieproces. De recruiters zullen dan ook blijven toetsen of zij het eens zijn met de selectie door middel van de software. Van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming zal geen sprake zijn.

Voor Magnit is het gebruik maken van artificial intelligence in een aantal gevallen noodzakelijk om op verzoek van zowel de klant als de kandidaat een overeenkomst met de meest geschikte kandidaat tot stand te brengen. Magnit heeft voorts een gerechtvaardigd belang bij het gebruiken van deze vorm van het selecteren van kandidaten. Betrokkenen die worden geselecteerd of afgewezen na gebruikmaking van deze software (en de daarna toegepaste menselijke toets door recruiters van Magnit), ontvangen daarover van Magnit bericht. Zij kunnen bij Magnit nadere informatie over de software, de gehanteerde algoritmes, het profiel en de segmenten waarin zij zijn ingedeeld en de persoonlijke uitkomsten van deze verwerking opvragen. Deze betrokkenen mogen Magnit tevens verzoeken hun gegevens te rectificeren of te verwijderen en zij hebben het recht om bezwaar tegen het toepassen van de software te maken.

Pre-employment screening

Magnit voert voor haar klanten regelmatig pre-employment screenings uit. Screening is altijd maatwerk en is afhankelijk van de eisen die de klant stelt. Wij voeren alleen een pre-employment screening uit voor onze klanten wanneer wij zijn nagegaan dat de klant een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van deze screening heeft dat zwaarder weegt dan de (privacy)rechten van de deskundigen. Wij verwerken in dat geval persoonsgegevens van de deskundige om zijn geschiktheid en integriteit met betrekking tot een specifieke functie te kunnen beoordelen. De specifieke aard van een functie kan meebrengen dat een (zware) pre-employment screening noodzakelijk is. Voor bepaalde functies, in bijvoorbeeld de financiële sector, is screening zelfs wettelijk verplicht.

Wij verwerken bij een pre-employment screening in elk geval de naam en adresgegevens van de deskundige die wij screenen. Daarnaast verwerken wij onder meer de geboortedatum en geboorteplaats, een e-mailadres, telefoonnummer, recent curriculum vitae (cv), opleidingsgegevens en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid de deskundige.

Afhankelijk van de omvang van de pre-employment screening verwerken wij daarnaast bijvoorbeeld informatie van (ex-)werkgevers en/of opdrachtgevers, gegevens over het arbeidsverleden van de deskundige (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot schorsing en ontslag), een Verklaring Omtrent het Gedrag (“VOG”) of een Verklaring van Geen Bezwaar (“VGB”) en een overzicht van de uitgeoefende nevenfuncties.

Contractmanagement

Als Magnit een overeenkomst van opdracht met een (leverancier van een) deskundige of een klant sluit, dan is het noodzakelijk om persoonsgegevens van de deskundige te verwerken. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de deskundige partij is of om op verzoek van de deskundige voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst contact op te nemen. Wij zijn daarnaast wettelijk verplicht om de identiteit van een deskundige vast te stellen wanneer deze op een opdracht wordt ingezet. Verder heeft Magnit bepaalde verplichtingen die volgen uit de Wet Ketenaansprakelijkheid. Op grond van deze wettelijke verplichtingen moeten wij ook bepaalde (financiële en fiscale) gegevens van een deskundige in onze administratie opnemen.

De persoonsgegevens die wij in het kader van contractmanagement van de deskundige verwerken zijn onder meer naam en adresgegevens, nationaliteit, geslacht en een BSN en/of ID-nummer.

Inkoopadministratie/facturen

Leveranciers van Magnit kunnen een factuur aan ons sturen voor de werkzaamheden van de deskundige. Wij sturen facturen aan onze klant. In de urenstaat bij deze facturen zijn persoonsgegevens opgenomen, namelijk de naam van de deskundige en de naam en contactgegevens van de betreffende manager bij de klant. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst van opdracht en om de facturen die uit deze overeenkomst volgen te kunnen betalen.

Klanten/leveranciers

Als een leverancier of klant een dienst van ons wil afnemen, heeft Magnit persoonsgegevens van één of meerdere contactpersonen bij deze organisatie nodig. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst of inleenovereenkomst met deze organisatie te sluiten of om contact met deze organisatie te hebben over lopende zaken. Als u een leverancier of klant van ons bent, willen wij u daarnaast natuurlijk goed van dienst zijn. Ook hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Magnit. Wij gebruiken uw naam en (zakelijke) adresgegevens bijvoorbeeld om het contact met u te onderhouden. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om bijvoorbeeld vast te stellen of u uw organisatie mag vertegenwoordigen. In dat geval hebben wij ook een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken.

Personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van ons eigen personeel die op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht werkzaamheden uitvoeren voor Magnit. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht die wij met onze medewerkers hebben gesloten, zoals de administratie van salaris en overige arbeidsvoorwaarden. Ook verwerken wij gegevens van ons personeel om de gerechtvaardigde belangen van Magnit te behartigen, zoals het uitvoeren van bedrijfsprocessen en intern management, reis- en onkosten verslaggeving, rapportages en toegang tot systemen en faciliteiten, trainingen, vergoedingen en overige management doeleinden in het belang van de onderneming van Magnit. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens van ons eigen personeel om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever, zoals fiscale en sociale zekerheidsregelgeving en arbeidsrechtelijke bepalingen.

In dit kader verwerken wij de volgende persoonsgegevens van ons personeel, namelijk de naam en adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, privé e-mailadres, IP-adressen, telefoonnummer, BSN en/of ID-nummer, contactgegevens van familieleden, opleidings- en diplomagegevens, referenties en getuigschriften, salarisgegevens, functieomschrijving en rijbewijsgegevens.

Sollicitanten

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor functies bij Magnit. Dit betreffen de persoonsgegevens die u met ons deelt, zoals naam en adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae (cv), opleidingsgegevens (zoals het hoogst behaalde diploma) en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften. Wij gaan zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Magnit heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar sollicitanten, omdat zij daardoor de juiste persoon kan selecteren voor de functie.

Door Magnit ingehuurde arbeidskrachten

Wanneer Magnit arbeidskrachten inhuurt, sluit zij daartoe een overeenkomst van opdracht met (een leverancier van) een deskundige. Daarvoor is het voor Magnit noodzakelijk om persoonsgegevens van de deskundige te verwerken, om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens die wij voor het aangaan van deze overeenkomst van opdracht met u verwerken zijn onder meer uw naam en adresgegevens, nationaliteit, geslacht en een BSN en/of ID-nummer.

Nieuwsbrieven, magazines en andere berichten

Wij sturen onze klanten, leveranciers, deskundigen en andere relaties regelmatig nieuwsbrieven met daarin inhoudelijke en vakgerichte items en interviews, magazines en/of andere berichten over de laatste ontwikkelingen in de branche. Wij verwerken in dit kader persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en deskundigen om de gerechtvaardigde belangen van Magnit te behartigen om nauw contact met haar contractspartijen te houden. Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken wij de naam en het e-mailadres van de personen aan wie wij deze berichten willen versturen. Voor het verzenden van ons magazine gebruiken wij uw naam en adresgegevens. Wij versturen een nieuwsbrief, magazine of ander bericht aan personen van wie wij hier toestemming voor hebben gekregen. U kunt zich ook weer afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten.

Wat zijn de gevolgen van het niet willen verstrekken van persoonsgegevens?

Er geldt in principe geen algemene wettelijke of contractuele verplichting op grond waarvan u uw persoonsgegevens aan Magnit dient te verstrekken. Ook is het verstrekken van uw persoonsgegevens in principe geen voorwaarde van Magnit om een overeenkomst met u aan te gaan. Echter, indien u ervoor kiest om uw persoonsgegevens niet met Magnit te delen en/of incomplete persoonsgegevens bij Magnit aanlevert, is Magnit gerechtigd af te zien van het aangaan van overeenkomst met u. Magnit is in dat geval tevens gerechtigd een reeds met u aangegane overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de desbetreffende persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor administratieve doeleinden en/of voor het voldoen aan wettelijke vereisten waar Magnit aan gebonden is.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Magnit en de aan haar gelieerde ondernemingen beschikken over een SNA certificaat (NEN 4400-1) en Magnit is ISO 9001, 14001 en 27001 gecertificeerd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat onze systemen en het portal waarmee wij werken maximaal beveiligd zijn. Onze systemen worden constant geüpdatet. Wij vragen daarnaast veelvuldig advies van gerenommeerde marktpartijen met betrekking tot de beveiliging van onze systemen. Ook op die manier proberen wij uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan de betrokkenen, als dat nodig is. Binnen Magnit kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij wij uw toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens langer te mogen bewaren. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. De door ons verwerkte persoonsgegevens die te maken hebben met een opdracht van een klant, bewaren wij 5 jaar na het einde van de opdracht, tenzij er voor ons redenen zijn om deze gegevens langer te bewaren. De door ons verwerkte persoonsgegevens van ons eigen personeel bewaren wij tot 5 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Voor fiscale gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Gegevens die wij van u ontvangen ten behoeve van het selectieproces voor een opdracht waar u uiteindelijk niet voor bent geselecteerd, bewaren wij tot 6 maanden nadat de selectieprocedure is geëindigd. Wij bewaren sollicitatiegegevens voor interne functies bij Magnit maximaal 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u toestemming aan ons geeft om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor u vrijkomt.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

In principe verwerkt Magnit uw persoonsgegevens voor haar eigen bedrijfsdoeleinden. Daarbij deelt Magnit uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit in dit privacy statement is vermeld.

Allereerst deelt Magnit uw persoonsgegevens met derden indien we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of omdat we een andere dienstverlener inzetten. Zo kunnen toezichthouders en de Belastingdienst op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Daarnaast kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Als u bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen u doen.

Soms moeten we op basis van een overeenkomst uw gegevens delen met een andere partij of organisatie. Zo deelt Magnit persoonsgegevens van deskundigen met klanten die geïnteresseerd zijn om deze deskundige op een opdracht in te zetten. Daarnaast deelt Magnit maandelijks rapportages met kerncijfers met haar klanten.

We verstrekken uw gegevens ook aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening. Zo deelt Magnit bijvoorbeeld gegevens van deskundigen met de AMP Groep, die voor Magnit de identiteitsgegevens van de deskundigen die op een opdracht worden ingezet controleert.

Magnit maakt daarnaast gebruik van verschillende verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin de verwerkers garanderen dat zij net zo zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen omgaan als Magnit dat doet. Daarnaast garanderen deze verwerkers dat zij zich aan de bestaande privacyregelgeving zullen houden.

Als u dat wilt, kunnen we uw persoonsgegevens ook aan andere klanten of bedrijven doorgeven.

Geven wij uw persoonsgegevens door aan een derde land of internationale organisatie?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan een derde land of internationale organisatie, behoudens de uitzonderingsgrond die expliciet in deze paragraaf van dit privacy statement is vermeld.

Magnit deelt enkele persoonsgegevens van haar eigen personeel met groepsmaatschappijen van Magnit die in Europa en de Verenigde Staten gevestigd zijn. Hierbij gaat het om de volgende gegevens van haar eigen personeel: de zakelijke e-mailadressen, de IP-adressen, het geslacht, het geboortejaar, het indiensttredingsjaar, de functieomschrijving en de salarisgegevens van haar eigen personeel. Ten aanzien van de gegevens die gedeeld worden met haar groepsmaatschappij in de Verenigde Staten, is er geen adequaatheidsbesluit van toepassing. Magnit heeft echter wel andere waarborgen getroffen om deze gegevens met haar groepsmaatschappij in de Verenigde Staten te delen, namelijk door toepassing van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming voor verwerkingsverantwoordelijken. Een kopie van deze standaardbepalingen inzake gegevensbescherming voor verwerkingsverantwoordelijken kan worden opgevraagd via DPO@magnitglobal.com.

Behoudens bovengenoemde uitzondering voor het eigen personeel van Magnit, deelt Magnit geen andere persoonsgegevens met derden of internationale organisaties die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Wel deelt Magnit geanonimiseerde metadata voor ‘analytics’ doeleinden met groepsmaatschappijen van Magnit die in Europa en de Verenigde Staten gevestigd zijn. In deze metadata zijn alle verwijzingen naar persoonsgegevens volledig verwijderd, waardoor deze metadata niet herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Magnit per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij Magnit een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling, beperking of verwijdering indienen bij Magnit. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u recht op het intrekken van een verleende toestemming, indien dit de grondslag was voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij intrekking van de toestemming doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Magnit kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt een e-mail sturen naar DPO@magnitglobal.com of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

Magnit  Global Netherlands B.V.
t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Inzageverzoek persoonsgegevens
Postbus 549
3430 AM Nieuwegein

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of G de AVG naleeft. Indien u meent dat Magnit zich niet aan de geldende privacywetgeving houdt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacystatement

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up-to-date. Magnit kan dit privacystatement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacystatement kunt u steeds terugvinden op magnitglobal.com/nl/privacy-notice.html. Dit privacy statement is laatstelijk gewijzigd op 15 november 2022.

Cookiestatement Magnit

Dit is de cookiestatement van Magnit. Wij zijn gevestigd aan de Marconibaan 1a in Nieuwegein. We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 53836073. In deze verklaring leggen wij ons cookiebeleid uit. Meer informatie over de algemene gegevensverwerking vindt u in ons privacystatement.

Welke persoonsgegevens verwerken wij door cookies te gebruiken?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken via noodzakelijke en voorkeurscookies:

 • IP-adres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • de internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezoekt.

In het geval van statistische cookies gebruiken wij alleen persoonsgegevens in geanonimiseerde vorm. 

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, dan houden wij met marketingcookies uw surfgedrag bij om advertenties beter op uw interesses en voorkeuren af te stemmen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

Magnit gebruikt cookies voor:

 • optimalisatie van onze website;
 • analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert);
 • het bijhouden van uw voorkeuren op onze website;
 • het bijhouden van conversies;
 • afstemming van advertenties op uw voorkeuren;
 • (re)marketingdoeleinden buiten onze website, waarbij ook profielen worden opgebouwd.

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (computer, tablet of smartphone).

Wij gebruiken onder meer noodzakelijke cookies en voorkeurscookies. Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. 
Ook maken wij gebruik van statistische cookies en, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, marketingcookies. Wat statistische cookies en marketingcookies zijn, waarvoor wij deze cookies gebruiken en welke statistische cookies en marketingcookies wij precies gebruiken, leest u hieronder. 

Statistische cookies

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Wij gebruiken op onze website statistische cookies van Google, Inc. (hierna: “Google”).

Google Analytics

Magnit maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat er sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. Magnit is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Wel hebben we maatregelen getroffen om uw privacy te waarborgen: we hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten en het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, behalve Adwords. Hierover later meer.

Wilt u weten hoe Google met uw persoonsgegevens omgaat? De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel door Google Analytics. Download en installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Marketingcookies

Deze cookies worden geplaatst om conversies bij te houden, advertenties af te stemmen op uw voorkeuren en voor (re)marketing doeleinden buiten onze website. Hierbij worden ook profielen opgebouwd.

Twitter, LinkedIn en Google AdWords

Indien u toestemming hebt gegeven plaatsen wij:

 • een Twitter pixel van Twitter, Inc.;
 • een LinkedIn pixel (LinkedIn Insight Tag) van LinkedIn Corporation;
 • een AdWords remarketing pixel van Google (via google.com/settings/ads kunt u uw Google advertentievoorkeuren aanpassen).

TwitterTwitter pixel

Een Twitter pixel is een code die overal op de website kan worden geplaatst om meer te weten te komen over onze doelgroepen. De doelgroepen kunnen hierdoor gemeten, geoptimaliseerd en ontwikkeld worden voor Twitter-advertenties die u kunnen worden getoond. Wij kunnen na het plaatsen van de pixel onder andere de conversie meten vanuit Twitter, via uitgebreide statistieken bekijken hoe onze doelgroep de website gebruikt en een (vergelijkbare) doelgroep aanmaken vanuit deze statistieken.

Linkedin pixel

Een LinkedIn pixel oftewel een LinkedIn Insight Tag is een code op onze website die ons meer inzicht geeft in onze doelgroep en in de prestaties van LinkedIn-advertenties.

Adwords remarketing pixel

Een AdWords remarketing pixel oftewel een AdWords remarketing tag is een scriptje dat op onze website wordt geplaatst. Het doel hiervan is meer inzicht te krijgen in de response op de AdWords-advertenties die worden getoond. Wij kunnen die informatie bijvoorbeeld gebruiken om nieuwe campagnes in te richten voor mensen die interesse hebben getoond in de advertentie en naar onze website zijn gegaan.

Bij het gebruik van de AdWords remarketing pixel op onze website, worden de bezoekers van onze website opgenomen in een speciale lijst die gebruikt wordt voor remarketing. Daardoor wordt het mogelijk om deze bezoekers bijvoorbeeld nogmaals te benaderen met relevante advertenties, aanbiedingen of andere content.

6sense pixel

Allows Shell to deanonymize website visitors at the account level, understand the impact of Shell’s ad campaigns, and provide insights to sales about account-level behavior. 

Informatie verwerken

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door de hierboven genoemde partijen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Deze partijen stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat er sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. Magnit is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

U bent vrij om al dan niet toestemming te geven voor het gebruik van marketingcookies. Eenmaal gegeven toestemming mag u vervolgens intrekken wanneer u dat wilt. Dat kan door de geplaatste cookie(s) te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen uw browserinstellingen aan te passen voor de toekomst. Daarnaast kunt u via de “lijst met cookies” uw toestemming per cookie op elk moment wijzigen of intrekken. 

Overzicht van alle cookies

U vindt op de pagina “Lijst met cookies” een uitgebreid overzicht van alle cookies die door ons op onze website worden gebruikt, onderverdeeld per categorie cookie (noodzakelijk, voorkeur, statistisch en marketing), naam, aanbieder, doel, vervaldatum en type. 

Hoe lang blijven de cookies bewaard?

Dit hebben wij volledig uitgewerkt op de pagina "Lijst met cookies".

Wat moet u doen als u geen cookies wilt?

Marketingcookies kunt u weigeren. Verder kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dan moet u  deze handeling zo vaak als nodig is herhalen. Tot slot kunt u vanuit onze “lijst met cookies” ook uw toestemming en voorkeuren voor onze cookies inzien en aanpassen.

Wat als het cookiebeleid van Magnit wijzigt?

De regels rondom cookies alsook onze gebruiken kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookiestatement. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie november 2022

Lijst met cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om onze website te optimaliseren, content en advertenties te personaliseren,  functies voor social media te bieden en ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, advertenties en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Hieronder hebben wij aangegeven welke typen cookies wij gebruiken op onze website. Door op “OK” te klikken gaat u akkoord met de geselecteerde cookies.

U kunt ook ervoor kiezen om (een bepaald type) cookies niet te accepteren en deze uit te vinken. Indien u (een bepaald type) cookies niet accepteert, bestaat het risico dat onze website niet optimaal werkt.

U kunt via onze cookiestatement (in de “lijst met cookies”) uw toestemming voor deze cookies op ieder moment wijzigen of intrekken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: magnitglobal.com/nl

Uw huidige stand: Selectie toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken). 

Uw toestemming ID: S5M11awTn6Nun+nw3PshIKWm+F1FZJMwkIaHhfbqFdOSTFdYSpQnkw==Datum van toestemming: woensdag 8 december 2021 om 10:15:31 CET

Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 11-11-2022 door Cookiebot:

Noodzakelijk (4)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

hex (32)

www.brainnet.nl

Wordt gebruikt om server calls naar het backend systeem van de website te beheren.

Session

HTTP Cookie

li_gc

LinkedIn

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

179 dagen

HTTP Cookie

Voorkeuren (2)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

lang [x2]

LinkedIn

Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website

Session

HTTP Cookie

Statistieken (12)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

_ga

Google

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

399 dagen

HTTP Cookie

_gat

Google

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 dag

HTTP Cookie

_gid

Google

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP Cookie

AnalyticsSyncHistory

LinkedIn

Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen.

29 dagen

HTTP Cookie

ln_or

LinkedIn

Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.

1 dag

HTTP Cookie

_mkto_trk

Marketo

This cookie is set by Marketo. This allows a website to track visitor behavior on the sites on which the cookie is installed and to link a visitor to the recipient of an email marketing campaign, to measure campaign effectiveness. Tracking is performed anonymously until a user identifies himself by submitting a form.

2 years

HTTP Cookie

6suuid

6sense

Registers user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting.

400 days

HTTP Cookie

muc_ads        

Twitter

Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant.

2 years

HTTP Cookie

i/adsct [x2]    

Twitter

The cookie is used by Twitter.com in order to determine the number of visitors accessing the website through Twitter advertisement content.

Session

Pixel Tracker

Marketing (11)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

_gcl_au

Google

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.

3 maanden

HTTP Cookie

bcookie

LinkedIn

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

1 jaar

HTTP Cookie

bscookie

LinkedIn

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

1 jaar

HTTP Cookie

IDE

Google

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

HTTP Cookie

lidc

LinkedIn

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

1 dag

HTTP Cookie

pagead/1p-user-list/#

Google

Wordt gebruikt om bij te houden of de bezoeker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de bezoeker tussen sites navigeert - Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingskosten tussen websites.

Session

Pixel Tracker

pagead/landing [x2]

Google

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.

Session

Pixel Tracker

test_cookie

Google

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

HTTP Cookie

UserMatchHistory

LinkedIn

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

29 dagen

HTTP Cookie