Contact
Press Release

Prettig te weten dat we kunnen inhuren zonder risico's | Schaarste en toename werk uitdagend voor gemeente Eindhoven

Magnit | April 6 2022 |

Voor de gemeente Eindhoven zijn externe inhuurkrachten onmisbaar bij piekbelasting, vervanging bij ziekte of als er behoefte is aan specialistische kennis. In de huidige markt is de vijver voor vast en flex personeel waaruit gemeenten vissen soms heel klein. Bovendien neemt het werk toe en is er op de arbeidsmarkt sprake van schaarste. Genoeg uitdagingen dus!

De gemeente Eindhoven (238.000 inwoners) heeft ongeveer 2000 fte aan medewerkers met een vast of tijdelijk contract. Op dit moment zijn er een paar honderd inhuurkrachten. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het bij schaarse functies bijna onmogelijk om vast personeel te vinden, tegelijk stijgen de tarieven van zzp’ers. In Eindhoven heeft de gemeenteraad een bovengrens gesteld voor inhuur van maximaal 15 procent van het totaal aan personeelskosten inclusief inhuur. “Inhuur is bij een gemeente een onderwerp waar ook de raad iets van vindt”, zegt Anton Hurkmans, manager operatie P&O bij de gemeente Eindhoven. “De 15 procent die de gemeenteraad heeft gesteld, is echter een richtlijn. Het gaat er vooral om dat de balans tussen vaste en flexkrachten goed blijft. Tegenwoordig is het heel moeilijk om vaste mensen binnen te halen en het werk neemt alleen maar toe. Dus moeten we meer inhuren om de continuïteit van het werk te waarborgen.”

Langer inhuren

Na een Europese aanbesteding twee jaar geleden is Brainnet voor de komende vier jaar de vaste partner van de gemeente voor de inhuur van externe medewerkers. Brainnet regelt de inhuur van zzp’ers, uitzendkrachten, interim professionals via een detacheerder of via payroll. Hurkmans: “We hebben bewust gekozen voor Brainnet als onafhankelijke MSP dienstverlener. We vinden het feit dat zij geen eigen mensen detacheren fair naar de markt toe en ik vind dat je als overheid ook zo transparant mogelijk moet blijven. Het inhuren van zzp’ers kan in het kader van de wet DBA maximaal twee jaar”, zegt Hurkmans. “Maar voor sommige grote projecten hebben we specialisten voor drie of vier jaar nodig. Deze hebben we niet altijd in huis en willen we niet vast aannemen als we geen vergelijkbare grootschalige projecten verwachten. Voor uitzendkrachten en interim professionals hebben we geen duur van de opdracht vastgesteld, maar we houden dit wel scherp in de gaten.”

Slimme oplossingen

“We zoeken steeds meer naar slimme oplossingen, want je moet niet onnodig inhuren”, vult Hanco van Brenk, contractmanager inhuur bij de gemeente Eindhoven, aan. “We kijken of we een taak kunnen opsplitsen en onderbrengen bij meerdere medewerkers, of misschien kunnen invullen met een traineeship of stagiair die we later kunnen binnenhalen. Ook bekijken we of het niet slimmer is om iemand die we op regelmatige basis inhuren toch aan te nemen. Bij al deze afwegingen houden we er rekening mee dat de balans tussen vast en flex op orde blijft.”

Verlies van kennis

De gemeenteraad maakt zich zorgen over het verlies van specialistische kennis wanneer ingehuurde specialisten vertrekken. Hurkmans: “Ze vragen ons dan bijvoorbeeld te onderzoeken of we eigen mensen kansen kunnen bieden via omscholing. Of om mensen uit de bijstand in te zetten. Dan bespaar je uitkering en inhuurkosten, én je helpt iemand aan werk. Dat zijn politieke doelen die we laten meewegen.”

Schaarste en inhuurtarieven

Tegenwoordig is een kritische blik van buitenaf niet onbelangrijk als je kijkt naar de hoogte van de tarieven die zzp’ers soms vragen. Brainnet heeft kennis van de markt en kan met behulp van benchmarks richting geven aan tarieven die horen bij bepaalde functieprofielen. Van Brenk: “De krapte in de markt zit met name in het ruimtelijk en sociaal domein en ICT. Sommige functies zijn heel schaars. Waar een paar jaar eerder € 80 per uur werd gevraagd, is dat nu € 120. En waar eindigt het? Moeten we straks € 200 gaan betalen?”

Concurreren met andere steden

Van Brenk denkt dat de krapte op de arbeidsmarkt nog wel toeneemt de komende tijd. Zijn beeld is dat het gaat verbreden en voor meer functies gaat gelden. Hurkmans heeft de directie en het college van burgemeester en wethouders hierover geïnformeerd. “We kijken nu naar een goede arbeidsmarktstrategie voor vast en inhuur. We moeten concurreren met andere grote steden en dan merk je dat voor veel functies de vijver best klein is. Vaak is er gelijktijdig een bepaald specialisme nodig, bijvoorbeeld als er in het sociaal domein een regeling wordt aangepast. Op deze momenten hebben we Brainnet hard nodig om de juiste mensen te vinden. Zij helpen ons ook bij het invullen van schaarse profielen. Samen proberen we oplossingen te bedenken en creatief te zijn.”

Inhuurdesk

Medewerkers van Brainnet werken bij de inhuurdesk van de gemeente. Zij nemen alles op zich; van het contact met de leveranciers en de eerste selectie van kandidaten tot het tekenen van het inzetcontract. “We hebben bewust gekozen voor een partij die bij ons in huis is en adviseert en kennis inbrengt”, zegt Hurkmans. “Ze hebben een groot netwerk en kennen de markt goed.” Van Brenk vult aan: “Daarnaast vinden wij social return heel belangrijk. Zo doen ze bijvoorbeeld iets extra’s voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dat waardeer ik. We zijn overheid. We zijn er voor de samenleving.”

Over de gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven is de vijfde gemeente van Nederland en telt bijna 238.000 inwoners. Bij de gemeente Eindhoven werken ruim 2400 medewerkers die actief zijn in 14 verschillende sectoren. De gemeente heeft 450 inhuurkrachten. Daarnaast worden partijen gecontracteerd voor resultaatopdrachten met een fixed price.

De Evolution of Work begint hier